Τετάρτη, 3 Μαΐου 2017

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης Δ.Σ ΟΣΕ


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Προς
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Σ.Ε, που έχει οριστεί για την 04 Μαΐου 2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα  15:00, στα Γραφεία του ΟΣΕ στην οδό Καρόλου 1-3 (8ος όροφος, αίθουσα συνεδριάσεων).

Στην περίπτωση κωλύματός σας, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τη Γραμματεία του Διοικητικού Συμβουλίου (Τηλ.: 210 5297832).
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 1077

 1.- Έγκριση του υπ΄ αριθμ. 02Α/12.04.2017 Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών (ΕΑΗΔ) ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής και της τεχνικής αξιολόγησης του ηλεκτρονικού δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού (αρ. 39050) με αριθμό διακήρυξης 16031/2017 που αφορά το έργο «Παροχή Υπηρεσιών Φύλαξης τριάντα τεσσάρων (34) Ισόπεδων Διαβάσεων (Ι.Δ.) του ΟΣΕ με ανθρώπινο δυναμικό».
               (ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡ.: ΔΙΠΕΦ)   

2.-Έγκριση του υπ΄ αριθμ. 16036/Α/20.04.2017 Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης Διαγωνισμών (ΕΑΔ) και ματαίωση του ανοικτού πλειοδοτικού διαγωνισμού με αριθμό διακήρυξης 16036/20.04.2017, για την «εκποίηση παλαιού και αχρήστου σιδηροδρομικού Μη τροχαίου υλικού της Διεύθυνσης ΔΙΣΥΓ/ΥΓΜΘ/ΤΑΛ, προϋπολογιζόμενης ποσότητας 3.013.180 κιλά περίπου (Σχάρες, Σιδηροτροχιές, Τελάρα & Στρωτήρες Μεταλλικοί)».
               (ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡ.: ΔΙΠΕΦ)   

3.-Έγκριση των υπ΄ αριθμ. 20Β/16.03.2017 & 20Γ/10.04.2017 Πρακτικών της Επιτροπής Αξιολόγησης Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών και κατακύρωση του ηλεκτρονικού δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού (αρ. 28367) με αριθμό διακήρυξης 16002/1/2016 που αφορά το έργο της «Εκχόρτωσης – Εκθάμνωσης, Καθαρισμού, Αποκομιδής και Απόρριψης των προϊόντων καθαρισμού και Εκχόρτωσης των Σιδηροδρομικών Γραμμών, των σταθμών και των εγκαταστάσεων στην περιοχή δικαιοδοσίας της Υπηρεσίας Συντήρησης Γραμμής Μακεδονίας-Θράκης», συνολικής αξίας #340.607,42# € χωρίς ΦΠΑ και #422.353,20# € με ΦΠΑ 24%.
               (ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡ.: ΔΙΠΕΦ)   

4.- Έγκριση για τη διενέργεια του ηλεκτρονικού δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την ανάθεση σε ανάδοχο του έργου: «Ασφαλιστική κάλυψη οχημάτων του ΟΣΕ»  διάρκειας ενός (1) έτους, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης #195.000# ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένων όλων των νομίμων επιβαρύνσεων, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά μόνο βάσει της τιμής και με μονομερές δικαίωμα του ΟΣΕ παράτασης της περιόδου ασφάλισης για ένα επιπλέον έτος με προϋπολογιζόμενη δαπάνη παράτασης #195.000# ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένων όλων των νομίμων επιβαρύνσεων.
               (ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡ.: ΔΙΠΕΦ)   5.- Μετάταξη προσωπικού στον ΟΣΕ.
                   (ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡ.: ΔΟΔΑΔ)   


6.- ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΟΣΕ-ΕΡΓΟΣΕ.
               (ΑΡΜΟΔΙΟΣ.: ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ)   
 
  7.-ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ.
                    (ΑΡΜΟΔΙΟΣ.: ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ)   


8.-Ανακοινώσεις.

                ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
                     Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                                  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
       ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                   ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
                                                                                          ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ                                                                                          
             ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια τα οποία είναι υβριστικά, προκλητικά ή συκοφαντικά θα διαγράφονται. Εγκρίνονται μόνο τα μηνύματα στα οποία εκφράζονται υγιείς απόψεις και προωθείται ουσιαστικός διάλογος.
@ Την νομική ευθύνη των σχολίων την έχουν οι ίδιοι οι σχολιαστές.