Δευτέρα, 4 Ιουνίου 2018

Σχετικά με την πιστοποίηση Εκπαιδευτών Μηχανοδηγών

Αποτέλεσμα εικόνας για ρυθμιστική αρχή σιδηροδρόμωνΑρκετοί συνάδελφοι επικοινώνησαν μαζί μας για να ρωτήσουν για την διαδικασία πιστοποίησης Εκπαιδευτών Μηχανοδηγών. Προς ενημέρωση
δημοσιεύουμε την ανακοίνωση της ΡΑΣ που είναι αρμόδια για την πιστοποίηση, μαζί με τα συνδέσμους όπου μπορείτε να βρείτε τα απαραίτητα έγγραφα. Υπενθυμίζουμε ότι καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης υποψηφιοτήτων είναι η 10/06/2018.


ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΔΗΓΩΝ – ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΗΧΑΝΟΔΗΓΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΠΟΥ ΤΗΡΕΙ Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ (ΡΑΣ) ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ

Ν. 3911/2011 (Α’ 12)

Η Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων (Ρ.Α.Σ.) 

Έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις:
α)           των άρθρων 20 και 23 του ν. 3911/2011(Α’ 12’) «Πιστοποίηση μηχανοδηγών και άλλες διατάξεις», με τον οποίο εναρμονίστηκε η ελληνική νομοθεσία με την Οδηγία 2007/59/ΕΚ (EE L 315/51 της 3.12.2007) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2007 σχετικά με την πιστοποίηση του προσωπικού οδήγησης μηχανών έλξης και συρμών στο σιδηροδρομικό σύστημα της Κοινότητας», όπως ισχύει

β)           του άρθρου 76 του ν. 4530/2018 (Α’ 59) «Ρυθμίσεις θεμάτων μεταφορών και άλλες διατάξεις».

γ)            της υπ. αριθμ. 7690/11.05.2018 (Β’ 1691) Απόφασης της ΡΑΣ: «σχετικά με τα προσόντα, τους όρους και τις προϋποθέσεις χορήγησης πιστοποίησης επάρκειας εκπαιδευτών για την εκπαίδευση μηχανοδηγών».

2)            Το γεγονός ότι η πιστοποίηση εκπαιδευτικής επάρκειας των προσώπων ως Εκπαιδευτές Μηχανοδηγών και Υποψήφιων Μηχανοδηγών (εφεξής Εκπαιδευτές Μηχανοδηγών), διασφαλίζει την συμμόρφωσή τους προς τις οριζόμενες από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο προϋποθέσεις.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Προσκαλούμε ενδιαφερόμενους, που διαθέτουν τα απαραίτητα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, σύμφωνα με την Απόφαση της ΡΑΣ 7690/11.05.2018 (Β’ 1691): «σχετικά με τα προσόντα, τους όρους και τις προϋποθέσεις χορήγησης πιστοποίησης επάρκειας εκπαιδευτών για την εκπαίδευση μηχανοδηγών», να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ένταξή τους στο Μητρώο Εκπαιδευτών Μηχανοδηγών (εφεξής Μητρώο), που θα καταρτίσει και θα τηρεί η ΡΑΣ.Αιτήσεις – Περίοδος υποβολής αιτήσεων και Δικαιολογητικά συμμετοχής:

Κάθε ενδιαφερόμενος πρέπει να υποβάλει ή να ταχυδρομήσει με απόδειξη, υπογεγραμμένη αίτηση στο Πρωτόκολλο της Ρ.Α.Σ. (οδός Σταδίου 33 - Τ.Κ. 10559, Αθήνα, 7ος όροφος), μέχρι και την 10/06/2018 και ώρα 15:00, Φάκελο που θα περιλαμβάνει:

Αίτηση Υποψηφιότητας στην οποία, μεταξύ άλλων, θα απαριθμούνται τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά. Στην Αίτησή του ο ενδιαφερόμενος σημειώνει, στο αντίστοιχο πεδίο, το είδος εκπαίδευσης: θεωρητική, πρακτική (στατική), πρακτική (σε πορεία), στο οποίο επιθυμεί να πιστοποιηθεί η επάρκειά του,
Τα σχετικά δικαιολογητικά.
Σημ: Αίτηση Υποψηφιότητας διατίθεται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή στα γραφεία της Ρ.Α.Σ και στην ιστοσελίδα της, αντιστοίχως.

Τα δικαιολογητικά, τα οποία θα συνοδεύουν την Αίτηση Υποψηφιότητας προς απόδειξη των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων του υποψηφίου, παρατίθενται αναλυτικά στην Απόφαση της ΡΑΣ 7690/11.05.2018 (Β’ 1691).

Διόρθωση ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών, επιτρέπεται, εντός 5 ημερών, από τη ζήτησή τους από την Αρχή. Σε περίπτωση που δεν προσκομισθούν, ο υποψήφιος τίθεται εκτός διαδικασίας και η αίτησή του απορρίπτεται.


   ΣΧΕΤΙΚΑ-ΕΝΤΥΠΑ
Διαδικασία αξιολόγησης αιτήσεων:

Η Αρχή πραγματοποιεί έλεγχο πληρότητας και συμβατότητας των υποβληθεισών αιτήσεων και εκδίδει απόφαση με τον πίνακα των πιστοποιημένων Εκπαιδευτών Μηχανοδηγών και σχετικές βεβαιώσεις εκπαιδευτικής επάρκειας Εκπαιδευτών Μηχανοδηγών. Σε περίπτωση αρνητικής αξιολόγησης σχετική αιτιολογημένη απόφαση θα κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο.
Η πιστοποίηση επάρκειας έχει τριετή διάρκεια ισχύος και δύναται να ανανεώνεται, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 6 της Απόφασης της ΡΑΣ.
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης και πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας Εκπαιδευτών Μηχανοδηγών, ο εκπαιδευτής, με έναν μοναδικό κωδικό, εντάσσεται στο Μητρώο, το οποίο δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της ΡΑΣ.
Οι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο εκπαιδευτές οφείλουν, για όλο το χρονικό διάστημα που ισχύει η πιστοποίηση της επάρκειάς τους από την Αρχή, να ενημερώνουν µε δική τους ευθύνη και επιμέλεια, για οποιαδήποτε αλλαγή των στοιχείων τους ή για τη μη πλήρωση πλέον των προϋποθέσεων πιστοποίησής τους.
Η διαγραφή από το Μητρώο μπορεί να γίνει, με απόφαση της Ολομέλειας, είτε α) µε έγγραφη Υπεύθυνη Δήλωση του ενδιαφερόμενου είτε β) αυτοδίκαια αν δεν πληροί πλέον τις προϋποθέσεις πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας.
Περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να αναζητήσετε στην Απόφαση της ΡΑΣ 7690/11.05.2018 (Β’ 1691).

Αντικείμενο των Πιστοποιημένων Εκπαιδευτών Μηχανοδηγών:

Οι πιστοποιημένοι Εκπαιδευτές Μηχανοδηγών, που θα ενταχθούν στο Μητρώο, θα υλοποιούν την αντίστοιχη εκπαίδευση, συνολική ή μεμονωμένη (θεωρητική, πρακτική-στατική και πρακτική-σε πορεία), σύμφωνα με τις απαιτήσεις των άρθρων 23 και 31 Παραρτήματα ΙΙΙ, IV και V του ν.3911/2011, όπως αυτές θα εξειδικεύονται στον Οδηγό Σπουδών για την άδεια μηχανοδηγού ή/και στα Προγράμματα Κατάρτισης για τα πιστοποιητικά μηχανοδηγού (υποδομή και τροχαίο υλικό), που διαθέτει κάθε αναγνωρισμένο από τη ΡΑΣ Εκπαιδευτικό Κέντρο που παρέχει εκπαίδευση σε μηχανοδηγούς και υποψήφιους μηχανοδηγούς.

Η παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί στον κόμβο «Διαύγεια» σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3861/2010 (Α’ 112) και στην ιστοσελίδα της ΡΑΣ (www.ras-el.gr).

Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος θα διατίθεται και από τα γραφεία της Αρχής (οδός Σταδίου 33 - Τ.Κ. 10559 , Αθήνα, 7ος όροφος).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια τα οποία είναι υβριστικά, προκλητικά ή συκοφαντικά θα διαγράφονται. Εγκρίνονται μόνο τα μηνύματα στα οποία εκφράζονται υγιείς απόψεις και προωθείται ουσιαστικός διάλογος.
@ Την νομική ευθύνη των σχολίων την έχουν οι ίδιοι οι σχολιαστές.