Τρίτη, 11 Ιουλίου 2017

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης ΔΣ ΟΣΕ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ                                              Αθήνα, 10 Ιουλίου 2017
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                            
                                                                                       Αρ. Πρωτ.
                                                                                       3.000.148

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Προς
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Σ.Ε, που έχει οριστεί για την 12
Ιουλίου 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00, στα Γραφεία του ΟΣΕ στην οδό Καρόλου 1-3 (8ος όροφος, αίθουσα συνεδριάσεων).
Στην περίπτωση κωλύματός σας, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τη Γραμματεία του Διοικητικού Συμβουλίου (Τηλ.: 210 5297832).
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 1085          

1.-Πρακτική άσκηση σπουδαστή ΙΕΚ.
              (ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡ.: ΔΟΔΑΔ)

2.-Εξέταση των υπ΄ αριθμ. 08/4-7-2017 & 09/4-7-2017  Πρακτικών της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων, επί των προδικαστικών προσφυγών της 3ης Ιουλίου 2017 των εταιρειών «MEGA SPRINT GUARD AE» και «MYSERVICES SECURITY AND FACILITY» AE κατά της 5595/22-6-2017 Απόφασης του ΔΣ του ΟΣΕ.
              (ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡ.: ΔΙΠΕΦ)

3.-Έγκριση των υπ΄ αριθμ. 24Β/18.05.2017 & 24Γ/29 .06.2017 Πρακτικών της Επιτροπής Αξιολόγησης Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών και κατακύρωση του ηλεκτρονικού δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού (αρ. 29309) με αριθμό διακήρυξης 16009/22.12.2016 που αφορά την «προμήθεια  Σκύρων Γραμμής κατηγορίας Κ1», συνολικής αξίας #2.136.380,00# € χωρίς ΦΠΑ και #2.649.111,20# € με ΦΠΑ 24% .
              (ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡ.: ΔΙΠΕΦ)

4.-Έγκριση Διακήρυξης για τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού με σκοπό την ανάδειξη Αναδόχου για τη μελέτη  με αντικείμενο την: «Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίου ΟΣΕ στην οδό Καρόλου 1-3» (Α.Δ. 1712).
               (ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡ.: ΔΙΣΥΓ)

5.-Ανάθεση τριών προκαταρκτικών μελετών κατά το άρθρο 6 του Ν.3316/2005 της μελέτης  « Μελέτες χάραξης της νέας σιδ/κής γραμμής Θεσσαλονίκη – Αμφίπολης – Νέας Καρβάλης ( Α’ φάση μελετών)» ΑΠ 192.  
                (ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡ.: ΔΙΣΣΑ)

6.- Έκθεση Πεπραγμένων έτους 2016.
                (ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡ.: ΔΙΣΣΑ)
7.- Συνεργασία του ΟΣΕ με το Council for Conservation of Heritage Sites του Ισραήλ.
               (ΑΡΜΟΔΙΟΣ.: ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ)
8.-Ανακοινώσεις.               
                                                                                                                                                      
         ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
              Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ              ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
 ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ                                                                                                                                                                                                       ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια τα οποία είναι υβριστικά, προκλητικά ή συκοφαντικά θα διαγράφονται. Εγκρίνονται μόνο τα μηνύματα στα οποία εκφράζονται υγιείς απόψεις και προωθείται ουσιαστικός διάλογος.
@ Την νομική ευθύνη των σχολίων την έχουν οι ίδιοι οι σχολιαστές.