Δευτέρα, 16 Ιανουαρίου 2017

Ημερήσια Διάταξη ΔΣ ΟΣΕ

Αποτέλεσμα εικόνας για οσε logoΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ                              Αθήνα, 13 Ιανουαρίου 2017
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                            
                                                                 Αρ. Πρωτ. 3.000.001

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Προς
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του
Ο.Σ.Ε, που έχει οριστεί για την 17 Ιανουαρίου 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00, στα Γραφεία του ΟΣΕ στην οδό Καρόλου 1-3 (8ος όροφος, αίθουσα συνεδριάσεων).
Στην περίπτωση κωλύματός σας, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τη Γραμματεία του Διοικητικού Συμβουλίου (Τηλ.: 210 5297832).

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 1068

1.-Επιλογή υποψηφίου για την πλήρωση της κενής οργανικής θέσης Προϊσταμένου Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.
               (ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡ.: ΔΟΔΑΔ) 

2.-Χορήγηση άδειας άνευ αποδοχών στον ΜΕΓΡΕΜΗ Ιωάννη του Παναγιώτη,               (ΑΜ : 109853), Μηχανικό ΠΕ του Κλάδου Μηχανικών.
               (ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡ.: ΔΟΔΑΔ) 

3.-Συμπλήρωση της αριθ. 5510/20.12.2016 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου. 
                (ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡ.: ΔΟΔΑΔ) 

4.-Ανάθεση στην ΕΡΓΟΣΕ  του έργου: «Εκσυγχρονισμός σιδηροδρομικής γραμμής Αλεξανδρούπολης – Ορμένιου. Εγκαταστάσεις συστημάτων ηλεκτροκίνησης και σηματοδότησης με βελτίωση της υποδομής και επιδομής σε εντοπισμένα τμήματα».
              (ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡ.: ΔΙΣΣΑ) 


5.-Έγκριση για τη διενέργεια του ηλεκτρονικού δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την ανάθεση σε ανάδοχο του έργου  «Υλοποίηση και Λειτουργία του Δικτύου Δεδομένων του ΟΣΕ Α.Ε» για είκοσι έξι (26) μήνες, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης  #411.960# ΕΥΡΩ χωρίς Φ.Π.Α και #510.830,40# ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.24%, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά.
              (ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡ.: ΔΙΠΕΦ) 

6.-Έγκριση για τη διενέργεια του ηλεκτρονικού δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την ανάθεση σε ανάδοχο του έργου: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΕ ΑΡΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  ΤΩΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ  ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ  ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΚΑ-ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ  ΚΑΙ ΣΚΑ-ΚΙΑΤΟ  ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΕΚ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΥ ΑΘΗΝΩΝ»
διάρκειας είκοσι τεσσάρων (24) μηνών, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης #284.000#   ΕΥΡΩ χωρίς Φ.Π.Α και #352.160# ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.24%, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά μόνο βάσει της τιμής.
             (ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡ.: ΔΙΠΕΦ) 


7.-Έγκριση για τη διενέργεια του ηλεκτρονικού δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΣΙΔΗΡΟΤΡΟΧΙΩΝ ΓΡΑΜΜΗΣ».
             (ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡ.: ΔΙΠΕΦ) 

8.-Έγκριση του αποτελέσματος ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής και της τεχνικής αξιολόγησης του ηλεκτρονικού δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού (αρ. 28462) με αριθμό διακήρυξης 16004/1/10.11.2016, που αφορά το έργο της «Εκχόρτωσης – Εκθάμνωσης, Καθαρισμού, Αποκομιδής και Απόρριψης των προϊόντων καθαρισμού και Εκχόρτωσης των Σιδηροδρομικών Γραμμών, των σταθμών και των εγκαταστάσεων στην περιοχή δικαιοδοσίας της Υπηρεσίας Συντήρησης Γραμμής Νότιας Ελλάδας».
             (ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡ.: ΔΙΠΕΦ) 


9.-Έγκριση του αποτελέσματος ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής και της τεχνικής αξιολόγησης του ηλεκτρονικού δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού (αρ. 28302) με αριθμό διακήρυξης 16003/1/04.11.2016, που αφορά το έργο της «Εκχόρτωσης – Εκθάμνωσης, Καθαρισμού, Αποκομιδής και Απόρριψης των προϊόντων καθαρισμού και Εκχόρτωσης των Σιδηροδρομικών Γραμμών, των σταθμών και των εγκαταστάσεων στην περιοχή δικαιοδοσίας της Υπηρεσίας Συντήρησης Γραμμής Κεντρικής Ελλάδας».

             (ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡ.: ΔΙΠΕΦ) 

          

10.- Ανακοινώσεις.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
                     Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                                  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
       ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                   ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
       ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ                                ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια τα οποία είναι υβριστικά, προκλητικά ή συκοφαντικά θα διαγράφονται. Εγκρίνονται μόνο τα μηνύματα στα οποία εκφράζονται υγιείς απόψεις και προωθείται ουσιαστικός διάλογος.
@ Την νομική ευθύνη των σχολίων την έχουν οι ίδιοι οι σχολιαστές.